نوشته‌ها

نخست وزير کشور ليتوانى در کلبه حقوق بشر آقامیر

((نخست وزير ليتوانى : گردشگرى رابطه ملت ها را تقويت مى كند))

نخست وزير پيشين ليتوانى كه براى سفر به ايران آمده است، گردشگرى را عامل ديپلماسى عمومى و تقويت رابطه ايران با كشورهاى جهان دانست. آدولفاس اســلژويچيوس كه همــراه با چند سرمايه گذار و هنرمند براى سفر ايران را انتخاب كرده اســت، به «قانون» گفت: «من به شــخصه وقتى كه بــه ليتوانى برگــردم به دوســتانم و به مردمم درباره اين سفر بى نقص و روزهاى خوبى كه اينجا گذراندم خواهم گفت. نه فقط ما كه اگر هر مســافرى به ايران مى آيد 10 نفر را دعوت به بازديد از اين كشــور كند روابط دو كشور قوى تر خواهد شد.» او ابراز اميدوارى كــرد: «اميدوارم همان گونه كه ما ســفر كرده ايم و با مردم ايران در ارتباطيم مردم ايران هم به ليتوانى بيايند و با مردم ما رابطه برقــرار كنند و به ايــن ترتيب ارتباط دو كشــور بى اندازه قوى تر خواهد شــد و اين ديپلماســى عمومى است.» به گفته او نگاه منفى حاكم بر رسانه هاى غربى درباره ايران هيچ آينده اى نخواهد داشــت و اين با «توسعه هرچه بيشــتر ايران در آينده نزديك» نيز همراه خواهد بود: «گذشته تاثيرگذار، امروز تأثيرگذار و آينده تاثيرگذار براى ايران.» نخســت وزير ليتوانى در دهه 90 ميلادى به «قانون» گفت: «اقتصــاد ايران پر رونق اســت. ايــران محصــولات فراوانى دارد و همه جا شــما محموله هاى بــارى را مى بينيد كه در محورهاى ارتباطى جا به جا مى شوند. همچنين بايد تأكيد كنم كه ايران كشورى بسيار آرام و صلح آميز است و ما بسيار خوشحاليم كه اكنون اين امكان را پيدا كرده ايم كــه ارتباطات قوى ترى بــا ايران برقرار كنيم. همچنين از موقعيت ايران در خاورميانه و به ويژه موضع آن در مقابل داعش خشنوديم. جايى كه ما و شما در يك موقعيت مشترك قرار داريم.» او با بيان اين كــه «حدود 80 كشــور جهان را ديده ام اما مى توانم بگويم كه ســفرم به ايران بيش از همه شگفت انگيز بود» گفت: «آرزو مى كنم كه مردم ايران همان طور كه شما اكنون لبخند مى زنيد هميشه خنده به لب داشته باشند و شادى هايشان هر روز بيشتر و بيشتر شود و خوشحاليم كه مى بينيم كشور شما به اين سمت و سو مى رود.»

اســلژويچيوس كه پس از بازديد از پاسارگاد، آرامگاه كورش بزرگ، به بازديــد از كلبه حقوق بشر در سعادت شهر استان فارس رفته بود، گفت: «ما از پيش، از آنچه در مدرسه ها آموخته بوديم و به ويژه از ادبيات ايران، تصورى داشتيم ولى وقتى به ايران آمديم انتظارات مان نه تنها برآورده شد كه بسيار فراتر از آن نيز رفت.» موسـيقى ايران، هويت ايرانـى را به جهان معرفى مى كند چالگورداس كاوسپداس، خواننده سرشناس ليتوانى، نيز كه همراه با اســلژويچيوس به ايران آمده است، گفت: «من باور دارم كه ما در جهانى زندگى مى كنيم كه ديوارى نــدارد و ديوارهاى باقيمانده آن نيــز روزى فروخواهد ريخت. مردم جهان موسيقى اى كه دوســت دارند را خواهند نواخت. موسيقى اى كه هويت آن ها را به نمايش مى گذارد.» او افزود: «چالش بســيار جالبى در اين جهان هســت. اينكه چگونه خودت باشــى و خودت را نبازى. هويتت را از دست ندهى. اما چگونه خود و هويت خود را در جهان سراسرى حفظ بكنيم: بايد شجاع باشيم تا بتوانيم خودمان باشيم و از اين نظر ايران يك كشور بسيار ويژه است. كشورى با ريشــه هاى عميق و فرهنگ هزاران ساله است. موســيقى ايرانى هم راهى براى اين ســرزمين اســت كه هويت خويش را حفظ كنــد و آن را به جهان نشان دهد.» كاوســپداس تاكيد كــرد: «ملت هــا همواره ايــن راه را بــراى مقابله با فشــارهاى ناشــى از تضاد بيــن دولت ها انتخاب كرده انــد تا يكديگر را كشــف كنند و جهان را نقطــه اى صلح آميز تر كنند. وقتى ما مى بينيم كه ايران كشــورى اين اندازه دوست داشتنى و زيباست و اين اطلاعات را به كشــور خودمان ببريــم مى توانيم دولت ها و رهبران كشــورمان را تحت فشــار بگذاريم تا تصورات غلط شــان درباره اين كشورى كه آن را دوست داريم تغيير دهند.» آينده ايران درخشان خواهد بود

ريمابتاس منچينســكاس، سرمايه گذار اهل ليتوانــى نيز كه ديگــر عضو هيات گردشــگرى ليتوانى در ســفر به ايران بود به «قانون» گفت: «گروه ما با علاقه به تاريخ جهــان گرد هم آمده اســت و براى فهم و كشــف همه جهــان تا جاى ممكن سفر مى كنيم. ما شــمال آفريقا، خاورميانه، خاور نزديك را ديده بوديم اما هيچگاه به ايران سفر نكرده بوديم. بنابرايــن علاقه داشــتيم دانش مــان را تكميل كنيم و آنچــه در كتاب ها درباره ايــران خوانده بوديــم را از نزديك ببينيم. از قبل مى دانســتيم كه ايران كشور عظيمى اســت با جمعيت زياد، اين اطلاعات را هم از قبل داشتيم كه ايران مردم بسيار صلح دوست، مهربان و مهمان نوازى دارد. همه آنچه از دوستان مان شــنيده بوديم مطلقاً درســت بود و آنچه درباره ايــران خوانده بوديم حقيقت داشــت. ما بــا تاريخ عظيــم و فرهنگ عميقى رو به رو شديم و بى اندازه خوشحاليم كه ايرانيان به كشورشــان افتخار مى كنند و تاريخ و سنت هايشان را محافظت مى كنند. همه اين ها مرا به اين باور مى رساند كه آينده ايران درخشان خواهد بود.» هيات گردشگرى ليتوانى كه با همراهى نيما فلاحى، راهنماى گردشگرى به ايران سفر كرده است، پس از بازديد از كلبه حقوق بشر پاسارگاد، گفت وگويى با «قانون» داشــتند و از آنجا راهى شهر شيراز شــدند. كلبه حقوق بشــر پاسارگاد، كه پيــش از اين با عنــوان كلبه آقاميــر فعاليت مى كرد، يك اقامتگاه بوم گردى در سعادت شهر اســتان فارس اســت كه چندين پروژه از جمله راه اندازى باغ ايرانى حقوق بشر در نزديكى مزار كــوروش و كمپيــن حمايت از خــرس قهوه اى را پيش مى برد. اين كلبه كــه در آن امير ميرى، خانه پدرى خود، يعنى آخرين خانه با شــمايل قديمى در سعادت شهر، را بازســازى و به شكل قديم حفظ كرده و در آن از گردشــگران منطقه پذيرايى مى كند، اكنــون صاحب باغچه كوچك حقوق بشر اســت و زير ســقف يكى از اتاق هاى دلنشينش گردشــگران نقش خرس قهوه اى و پرچم كشورهاى جهان را بر دار قالى گره مى زنند تا نام شــان در كمپين حمايت از خرس قهوه اى پاسارگاد حفظ شود.